در ماه فبروری 2020، میکانیزم همه‌شمول در بخش انکشاف خودی جلسات مشورتی را در کابل با ۱۵۰ گروه و نهاد جامعه مدنی از سراسر افغانستان به منطور جمع‌آوری نظریات و پیشنهادات روند صلح و توافق سیاسی ممکن انجام داد. در این جلسه علمای دینی، نمایندگان زنان و جوانان اشراک ورزیده بودند. تمام موارد بحث در سند اصول اساسی افزوده شد و برای تصمیم گیرندگان بعد از جلسه تقدیم گردد.