راه اندازی میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول

میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول یک میکانیزم باز، قابل دسترس و افغان محور بوده که به مردم افغانستان به‌طور منظم، بی‌طرفانه و غیرجانبدارانه  زمینه سازی می‌کند که در هرچه بیشتر همه‌شمول ساختن صلح و پروسۀ صلح نقش فعال و مرکزی را  ایفا نمایند.

میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول بر اساس اصول بی طرفی و همه‌شمول بودن عمل خواهد کرد. در ساختار و فعالیت‌های این میکانیزم توازن جنسیتی، قومی، مذهبی و جغرافیایی در نظر گرفته خواهد شد. در عین حال مهم است که میکانیزم افغانستان برای صلح همه‌شمول به‌عنوان یک نهاد قانونی و نماینده وظایف خود را انجام دهد. این امر تا حد امکان از طریق رابطۀ رسمی میکانیزم با روند مذاکرات بین الافغانی و موجودیت نمایندگان مختلف جامعه مدنی در کمیتۀ رهبری تضمین خواهد شد.