در اوایل ماه مارچ ۲۰۲۰ نمایندگان مختلف جامعه مدنی از سراسر افغانستان از نهادهای اروپایی و مقامات ارشد اتحادیۀ اروپا دیدار کردند و روی ضرورت پروسۀ همه‌شمول صلح و نقش جامعه جهانی برای تضمین این امر، تأکید ورزیدند. این ماموریت دادخواهی همه شمولیت را به عنوان یک ضرورت مبرم به پروسه صلح افغانستان دانسته و اسرار کردند که مسایل زنان، جونان و اقلیت در محور روند صلح بین الافغانی آینده قرار داشته باشد. برای معلومات بیشتر به این‌جا مراجعه نمائید.