اړیکه ونیسئ

که تاسو کومه پوښتنه لرئ ، غواړئ یو نظر ورکړئ ، یا د AMIP په اړه نور معلومات غواړئ ، مهرباني وکړئ د اړیکې فورمه وکاروئ.

  • قلایی فتح الله ، شهر نو ، کابل ، افغانستان.
  • ۰۰۹۳۷۹۶۰۸۰۰۸۰